Štatút súťaže

o darčekovú poukážku na historické fotografovanie vyhlásenú dňa 11. 12. 2021

Štatút súťaže (ďalej len štatút) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Tomáš Schiller – Aeternus Pictures
Sídlo: Borská 674/1, 841 04 Bratislava
IČO: 44217129
DIČ: 1076160085
Zapísaný v registri: Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 640-13224

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 11. 12. 2021 od momentu uverejnenia príspevku do 15. 12. 2021 do 23: 59. Uvedené časové údaje sú platné pre časové pásmo v ktorom sa nachádza Slovenska republika. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s minimálnym vekom 18 rokov v čase trvania súťaže s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže – súťažiaci, odpovedal na položenú súťažnú otázku, ktoré odznie vo videu a to formou komentára k súťažnému príspevku organizátora súťaže uverejnenom na Facebookovej stránke alebo v skupine, v ktorej bolo súťažné predmetnévideo uverejnené.

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže jedenkrát (t.j. pridať jeden súťažný komentár).

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vymazať fotografie a komentáre, ktoré:
– pochádzajú od jedného a toho istého súťažiaceho,
– ktoré by svojim obsahom nesúvisel s danou tematikou,
– ktoré sa priečia princípom morálky a pravidlám etiky, prípadne sú rasistické alebo urážajú národnostné menšiny
– ktoré obsahujú otvorenú alebo skrytú reklamu produktov, s výnimkou produktov Organizátora súťaže,
– ktoré by mohli poškodiť dobré meno organizátora súťaže.

O tom, či súťažné fotografie a komentáre vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje jej Organizátor. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vymazať fotografie a komentáre aj bez udania dôvodu. Organizátor nezodpovedá za obsah fotografií a komentárov pridaných účastníkmi súťaže.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže. Všetky osobné údaje a informácie budú použité, spracované a uchovávané v elektronickej podobe a to formou histórie Facebooku.

5. Výhra

Výhrou je darčekový poukaz na 1 (jednu) historickú fotografiu zhotovenú historickým mokrým kolódiovým procesom na kovovú platňu o veľkosti 8 x 10 palcov čo je približne 20 x 25 cm.

Počet vyžrebovaných darčekových poukazov je odvodený od počtu právoplatných súťažiacich v uverejnenom súťažnom príspevku. za každých 500 súťažiacich bude vyžrebovaný 1 výherca.

0-499 súťažiacich = 1 výhra

500-999 súťažiacich = 2 výhry a tak ďalej

Fotografovanie prebieha v obci Marianka na Veternej ulici číslo 9, kam sa pri uplatnení darčekového poukazu musí výherca resp. držiteľ darčekového poukazu dostaviť na fotenie.

Výherca resp. držiteľ darčekového poukazu je povinný si najmenej 1 mesiac pred požadovaným termínom fotenia dohodnúť telefonicky (0915 803 491) alebo mailom (info@aeternus.sk) termín s Organizátorom.

V prípade ak daný termín sa ukáže neskôr z dôvodu poveternostných vplyvom (búrka, dážď, silný vietor,…) ako neuskutočniteľný, určí sa nový termín.

Darčekový poukaz je možné využiť do 1 roka to je 365 dní od dátumu výhry.

S darčekovým poukazom nie je možné obchodovať a nevzníka jeho výhercovi alebo držiteľovi žiaden finančný nárok voči Organizátorovi.

Z procesu historického fotografovania (ktoré je predmetom darčekového poukazu) má právo Organizátor vyhotoviť fotografický alebo video prezentačný materiál, ktorý mu výherca dáva zvolenie na ďalšie verejné publikovanie na účelom reklamy a to napríklad no nie len na svojom webe, sociálnych sieťach alebo YouTube.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz fyzicky vyžrebovaný na videu, ktoré bude uverejnené v príspevku na Facebooku Organizátora súťaže.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom formou súkromnej správy na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie môže ale tiež nemusí zopakovať.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výhru si výherca prevezme na adrese Organizátora (Veterná 9, Marianka) výherný darčekový poukaz ak sa Organizátor nenavrhne inak.

8. Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Organizátor nijak nezbiera údaje o súťažiacich nakoľko sa tak deje formou histórie priamo na sociálnej sieti Facebook.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.